DE NEDERLANDSE WERKGEMEENSCHAP voor INDIVIDUAL PSYCHOLOGIE

                                          78 JAAR

             WERKEN AAN GEMEENSCHAPSZIN-COOPERATIE EN SOCIAL INTEREST


In 1946 is de NWIP opgericht, met als belangrijke doelen:

a) het geven van bekendheid aan de mensvisie en psychologische theorie van Alfred Adler;

b) de praktische toepassing van Adlers psychologie op alle levensterreinen laten zien door middel

van workshops, lezingen, trainingen en bijscholingen (aan professionals).

Adler stelt dat het gedrag van mensen altijd begrepen moet worden binnen de sociale context waar

zij/hij deel van uitmaakt. Mensen zijn sociale wezens en willen zich onderdeel voelen van de groepen waar zij deel van uitmaken. En zich tevens waardevol voelen in hun relaties met andere mensen. 

Adler benadrukt dat mensen niet gelijk maar wel gelijkwaardig zijn. Hij streeft een samenleving na

waarin mensen respectvol met elkaar, zichzelf en de wereld omgaan.

Waar gekozen wordt voor coöperatie in plaats van competitie. Voor doen wat nodig is voor het grotere geheel in plaats van handelen uit eigen belang. 

Meelevendheid, je kunnen verplaatsen in het perspectief van de ander, is een kernkwaliteit van mensen en onontbeerlijk voor het ontwikkelen van gemeenschapsgevoel.

Volgens Adler kunnen we als mensen alleen succesvol samenleven en samenwerken wanneer ons gedrag  is gebaseerd op gemeenschapsgevoel. 

Belangrijke uitgangspunten zijn: de mens te begrijpen in zijn sociale context de gelijkwaardigheid van de mens.

Andere belangrijke kernbegrippen uit Adler’s psychologie zijn: holisme, teleologie (doelgerichtheid van gedrag), de ontwikkeling van privé logica en levensstijl in de vroege kinderjaren, moed en bemoediging. 

Adler benadrukt het belang van de opvoeding voor het ontwikkelen van een privé logica, levensstijl en gemeenschapsgevoel bij jonge kinderen. Hij is echter ook van mening dat we als kinderen zelf betekenis geven aan wat we meemaken en ervaren.

We zijn als mens geen product van onze opvoeding, noch slachtoffer van onze omstandigheden.

We creëren (onbewust) onze eigen overtuigingen en kiezen onze eigen strategieën.

We kunnen deze met dezelfde creativiteit en een dosis moed later bewust veranderen. 

Voor meer informatie over de theorie van Alfred Adler: kijk onder het kopje: De Theorie.

 

Het bestuur van de NWIP wenst u veel leesplezier op onze site.

Alfred Adler 1870-1937

Willy Hoekstra                                                    Theo Joosten                                   

Voorzitter / Secretaris/                                   Penningmeester                            

Webbeheerder